Risicum Capital AB, org.nr 556725-9980, är en del av koncernen DFC Nordic Plc. Risicum Capital AB är ett privatägt svenskt aktiebolag som är registrerat hos Finansinspektionen. Denna integritetspolicy beskriver hur vi använder den information du lämnar när du använder våra internettjänster.

Vi värnar om din integritet i dina kontakter med oss. Därför har vi vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att vi lever upp till de krav som följer av personuppgiftslagen och därmed sammanhängande regler. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter du lämnar till oss och vilka rättigheter du har.

1 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

1.1 Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Med behandling av personuppgifter avses enligt lagen hantering av all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en privatperson som är i livet. En väsentlig del i det integritetsskydd som lagen ställer upp är att den person som uppgifterna avser informeras om hur information om vederbörande behandlas.

1.2 Du godkänner härmed att Risicum Capital AB som personuppgiftsansvarig behandlar uppgifter om dig i enlighet med det nedanstående.

2 VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS?

2.1 De uppgifter om dig som vi behandlar är personuppgifter som du själv lämnar till oss när du t.ex. ansöker om ett lån. Det kan också vara uppgifter som vi registrerar i övrigt i samband med uppläggning eller hantering av ditt lån eller i övrigt vid din kommunikation med oss. Vissa uppgifter som vi begär måste vi samla in för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Du är därför medveten om att om du inte lämnar sådan särskild information, kan vi inte fullgöra våra tjänster gentemot dig.

2.2 Vi använder även olika tekniker för att samla in och spara information när du använder någon av våra internettjänster. Detta kan innebära att information samlas in även om du inte fullföljer en låneansökan eller uttryckligen kontaktar oss i ett ärende. Som ett led i insamling och behandling av uppgifter om dig kan cookies komma att skickas till din enhet. Läs mer om detta nedan.

2.3 Vi kan komma att samla in personuppgifter från andra källor i syfte att erbjuda våra produkter och tjänster till personer som har identifierats som potentiellt intresserade av dessa. Vi strävar efter att säkerställa att den information som kommer från tredje part är korrekt innan vi använder den.

2.4 Uppgifterna behandlas av oss och, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, av andra bolag i koncernen samt andra noggrant utvalda företag som vi samarbetar med, främst företag som stöder Risicum Capital AB i sin marknadsföring, såväl inom som utom EU/EES. Samkörning av personuppgifter kan ske med motsvarande uppgifter hos oss eller någon av angivna mottagare.

3 VAD ÄR ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN?

3.1 Behandlingen av personuppgifter sker för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag och avtal eller för att användas som underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning och administration av rabatter, riskhantering, statistik och, om du inte har begärt spärr mot direktreklam, för att ge dig erbjudanden om nya produkter och tjänster.

3.2 Information som du lämnar på våra internettjänster kan även komma att användas i syfte att kontakta dig rörande din användning av dessa tjänster. Vi kan t.ex. komma att kontakta dig rörande en påbörjad men inte fullföljd låneansökan i syfte att bistå dig i den fortsatta behandlingen av ditt ärende.

4 DINA RÄTTIGHETER

4.1 Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar, varifrån dessa har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vem som de lämnats ut, måste du skicka en skriftlig, undertecknad, förfrågan/begäran till oss på adress Risicum Capital AB, Frösunda viks Allé 15, 4 tr., 169 70 Solna. Du har rätt att begära ett sådant besked kostnadsfritt en gång per kalenderår.

4.2 Du har även rätt att anmäla att du inte vill ha direktreklam och begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter. I sådana fall ber vi dig kontakta oss enligt ovan.

5 COOKIES

5.1 En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng. Den skickas till din dator när du besöker en webbplats. När du besöker webbplatsen igen gör cookien att webbplatsen känner igen din webbläsare. Cookies kan lagra användarinställningar och annan information. Du kan återställa din webbläsare så att den avvisar alla cookies eller så att den visar när en cookie skickas. Men en del webbläsarfunktioner eller tjänster kanske inte fungerar ordentligt utan cookies.

5.2 Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och motsvarande tekniker används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. Vi använder cookies för att analysera trafiken på vår webbplats ur såväl marknadsförings- som kvalitetsperspektiv.

5.3 Vi kan komma att använda s.k. tredjepartscookies, innebärande att en tredje part tillåts att placera cookies på din enhet. Detta görs på vårt uppdrag för att vår samarbetspartner ska kunna bistå oss i exempelvis analys och utvärdering av besök på vår webbplats.

5.4 Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att alla cookies blockeras, inklusive cookies som är kopplade till våra tjänster. Du kan även informeras om när vi utfärdar en cookie. Kom ihåg att många av våra tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar cookies.

6 ÄNDRINGAR

6.1 Denna integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändringar på den här sidan och vid behov begära om förnyat samtycke från dig.