1 ALLMÄNT OM KONTOKREDITAVTALET

1.1 Dessa allmänna villkor utgör tillsammans med Kreditgodkännandet kontokreditavtalet. En sammanställning av kontokreditavtalet finns att tillgå hos kreditgivaren.

1.2 Efter godkänd kontokreditansökan och beviljad kontokredit gerRisicum Capital AB (kreditgivaren) en kontokredit mellan 25 000 SEK till 50 000 SEK (i enlighet med vad som närmare meddelas i meddelandet om att krediten har beviljats (”Kreditgodkännandet”) tillgänglig för kredittagaren (”Kreditutrymmet”). För det fall att kunden har genomfört ett för kreditgivaren acceptabelt antal månatliga återbetalningar i angiven tid kan kunden ansöka om ökat kreditutrymme.

1.3 Kredittagaren har möjlighet, med de begränsningar som framgår i dessa allmänna villkor, att utnyttja Kreditutrymmet genom att vid ett eller flera tillfällen begära att pengar utbetalas från kreditgivaren till ett konto i svensk bank tillhörande kredittagaren. Att krediten är en kontokredit innebär att återbetalade belopp kan lånas igen så länge inte Kreditutrymmet överskrids och/eller kreditgivaren har förhindrat framtida utbetalningar d v s stoppat rätten att utnyttja den tidigare beviljade gränsen för kontokrediten enligt vad som anges i punkten 4.

2 BEVILJANDE AV KONTOKREDIT

2.1 Kontokredit kan beviljas till fysisk person som gjort en kontokreditansökan, är minst 20 år gammal vid tidpunkten för ansökan, varit folkbokförd i Sverige sedan minst 2 år tillbaka och som inte har några betalningsanmärkningar och i övrigt uppfyller kreditgivarens vid var tid gällande krav på kreditvärdighet.

2.2 För att en ansökan om kredit ska vara komplett kan senaste lönespecifikation eller bankkontoutdrag avseende sökandes lönekonto för de tre senaste månaderna krävas. Den sökande ska dessutom uppge den information som kreditgivaren efterfrågar i samband med ansökan. Notera att uppfyllande av nämnda kriterier inte är tillräckligt för att lånet ska beviljas då endast sökande som har ekonomiska förutsättningar att återbetala lånet kan godkännas som kredittagare. Genom att ansöka om lån godkänns att Risicum Capital AB, förutom sedvanlig kreditprövning utför en kreditprövning genom Bisnode Sverige AB. Vid sådana analyser använder sig kreditgivaren av låneansökandes personuppgifter. Kreditgivaren lämnar besked om kreditbeslutet till den sökande genom elektronisk meddelande.

2.3 Ansökan om kontokredit görs efter registrering i den onlinetjänst som tillhandahålls av kreditgivaren via www.lanbutiken.se (”Tjänsten”). Kredittagaren ska vid registrering av Tjänsten identifiera sig genom användning av Bank-ID eller på annat sätt för Kreditgivaren. I samband med ansökan ska kredittagaren även uppge kontonummer tillhörande kredittagaren i svensk bank dit utbetalningen av krediten ska ske.

2.4 Kreditgivaren ska lämna information till kredittagaren om kontokreditansökan avslås och skälet för detta. Om avslag av kontokreditansökan sker på grundval av uppgifter i en extern databas ska kredittagaren underrättas om uppgifterna och vilken databas som använts

2.5 Kreditgivaren betalar ut utnyttjat kreditbelopp till bankkonto tillhörande kredittagaren i svensk bank.

2.6 Kredittagaren är under hela avtalsperioden skyldig att lämna den information till kreditgivaren som kreditgivaren efterfrågar för utförande av kreditprövning, såsom exempelvis lönespecifikation eller kontoutdrag. Långivaren har rätt att efter prövningen stoppa rätten att utnyttja den tidigare beviljade kreditgränsen helt eller delvis; om

 1. förutsättningarna för beviljande av krediten förändras under kreditavtalets löptid;
 2. kreditgivarens risk för kreditgivningen ökat;
 3. kredittagaren har missbrukat krediten genom sena betalningar, övertrassering eller på annat sätt;
 4. det av annat skäl finns skälig anledning att anta att kredittagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser; eller
 5. kredittagaren inte har utnyttjat någon del av kreditutrymmet under 6 månader i följd;
 6. kredittagaren lämnar inte den information till kreditgivaren som kreditgivaren efterfrågar för utförande av kreditprövning.

Kreditgivaren har även löpande rätt att, om någon av angivna förutsättning (1-6) föreligger, göra en kreditprövning och sänka den ursprungligen beviljade kreditgränsen till en kreditgräns som kreditgivaren anser skälig, dock lägst ned till ett belopp motsvarande det vid denna tidpunkt utnyttjade kreditbeloppet. Kreditgränsen anses då sänkt då meddelande sänts ut eller besked muntligen lämnats till kredittagaren.

3 UTBETALNING

3.1 En ansökan om utbetalning ska göras av kredittagaren genom Tjänsten. Det minsta belopp som kan utbetalas vid ett tillfälle uppgår till 500 SEK. En utbetalning medför en minskning av det tillgängliga Kreditutrymmet i motsvarande mån. Det sammanlagda beloppet av samtliga utestående utbetalningar får inte överskrida Kreditutrymmet.

3.2 Utbetalning av nyttjad kredit sker endast till det svenska bankkonto som ska anmälas av kredittagaren i samband med ansökan om kredit.

4 AVBRYTANDE AV RÄTT ATT UTNYTTJA KREDITEN, SÄNKT KREDITGRÄNS

4.1 Kreditgivaren har rätt att vid kreditagarens begäran om förnyad utbetalning upp till tidigare beviljad kreditgräns utföra en förnyad kreditprövning.

4.2 Kreditgivaren har rätt att avbryta rätten att utnyttja krediten om (1) kredittagaren inte har fullgjort sina skyldigheter enligt kontokreditavtalet eller i övrigt mot kreditgivaren eller annat bolag inom kreditgivarens koncern, (2) kredittagaren har lämnat felaktig information i samband med kontokreditansökan eller underlåter att lämna efterfrågad information under avtalstiden i enlighet med punkt 2.6, (3) förutsättningarna för beviljande av krediten förändras under kreditens löptid, (4) kredittagaren har missbrukat krediten genom övertrassering eller på annat sätt, (5) det finns skälig anledning att anta att kredittagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser, eller (6) Kredittagaren uppfyller inte kraven vid en förnyad kreditprövning.

4.3 För det fall kreditgivaren avbryter rätten att utnyttja krediten enligt ovan ska detta meddelas kredittagaren snarast möjligt tillsammans med skälen för att utnyttjandet avbryts.

4.4 Kreditgivaren har även rätt att under kreditavtalets löptid, om någon av de förutsättningar som anges i punkten 4.2. föreligger, sänka den ursprungligen beviljade Kreditutrymmet till ett kreditutrymme som kreditgivaren anser skälig, dock lägst ned till ett belopp motsvarande det vid sådan tidpunkt utnyttjade kreditbeloppet. Kreditutrymmet anses sänkt den dag ett meddelande sänts ut eller detta muntligen meddelats kredittagaren.

5 ÅTERBETALNING/FAKTURA/KONTOUTDRAG

5.1 Kredittagaren återbetalar krediten till av kreditgivaren anvisat bankgirokonto. Återbetalning ska ske månadsvis och vara kreditgivaren tillhanda senast på den förfallodag som anges i fakturan. Om detta datum inte är en bankdag så ska betalningen vara kreditgivaren tillhanda på närmaste därefter följande bankdag.

5.2 Återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar minst tio (10) procent av det utnyttjade Kreditutrymmet inklusive och upplupna räntor (den ”Obligatoriska Återbetalningen”). Den Obligatoriska Återbetalningen kan dock aldrig understiga 1000 SEK (eller överstiga utestående skuld). Det belopp som återbetalas består av amorteringsdel och en räntedel. Det exakta beloppet som förfaller till betalning varje månad framgår av fakturan, vilken även innehåller den information som ska framgå av ett kontoutdrag.

5.3 Betalning med befriande verkan kan endast ske till det bankgironummer som anges på fakturan eller annat bank- eller plusgironummer som kreditgivaren anvisar.

5.4 Kredittagaren är alltid berättigad att återbetala hela den utestående skulden eller ett högre belopp än den Obligatoriska Återbetalningen (som framgår i punkten 5.2). En återbetalning med ett högre belopp en månad innebär inte att kredittagaren befrias från skyldigheten att genomföra följande månads/ers Obligatoriska Återbetalningar. Vid förtidsinlösen ska kredittagaren kontakta kreditgivarens kundtjänst.

5.5 Vid återbetalning har kreditgivaren rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden.

5.6 Då återbetalning har skett av kapitalskulden ökar det tillgängliga Kreditutrymmet i motsvarande mån.

5.7 Kredittagaren är alltid berättigad att kostnadsfritt erhålla en betalningsplan över kommande Obligatoriska Återbetalningar samt hur mycket av de Obligatoriska Återbetalningarna som är ränta, amotering respektive avgifter.

6 RÄNTA

6.1 Kreditränta

Kredittagaren ska betala ränta till kreditgivaren efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Vid första utbetalning löper ränta från den dag pengarna utbetalats av kreditgivaren till förfallodag. Efterföljande månader beräknas räntan månad för månad på den genomsnittliga utestående krediten.

6.2 Den årliga nominella räntan som tillämpas uppgår till 35 procent. Exempel på den effektiva årsräntan beräknat enligt KO:s riktlinjer baserat på att endast den Obligatoriska Återbetalningen sker:

Kreditbelopp 25 000 kr och kredittid 27 månader, effektiv årsränta 50,66 procent.

6.3 Den räntesats, som gäller då krediten lämnas är angiven ovan. I den utsträckning som det motiveras av:

 • kreditpolitiska beslut;
 • ändrade upplåningskostnader för Kreditgivaren; eller
 • andra kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades, får Kreditgivaren med omedelbar verkan ändra räntesatsen för krediten. Kreditgivaren tillämpar dessa villkor om ränteändring även till Kredittagarens förmån. Innan ny räntesats börjar gälla lämnar Kreditgivaren meddelande om ändrad räntesats genom ett särskilt meddelande till Kredittagaren eller genom annonsering. Om meddelanet lämnas genom annonsering lämnas också meddelande om ändringen när nästa avisering sänds till Kredittagaren.

Kreditgivaren är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till kredittagarens förmån. Kreditgivaren underrättar kredittagaren om ändrad räntesats innan ändringen börjar gälla.

7 AVGIFTER

7.1 Kreditgivaren har rätt att ändra storleken på avgifterna i den mån kreditgivarens kostnader ökat för den åtgärd som avgiften avser att täcka.

7.2 Kreditgivaren underrättar kredittagaren om en avgiftshöjning innan ändringen börjar gälla.

7.3 Kredittagaren ska även vara skyldig att betala andra avgifter till kreditgivaren, än sådana som förorsakas av kreditgivarens kostnader för krediten som sådan om detta avtalats. Kredittagaren ska även ersätta kreditgivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in kreditgivarens fordran hos kredittagaren eller annan betalningsskyldig.

8 BANKDAG

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

9 KREDITGIVARENS RÄTT ATT SÄGA UPP KONTOKREDITEN TILL ÅTERBETALNING I FÖRTID

9.1 Påföljd vid betalningsförsummelse

9.1.1 Kreditgivaren kan kräva förtidsbetalning av kredittagaren om någon av följande omständigheter föreligger:

 1. kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som övertiger tio procent av kreditfordran,
 2. kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger mer än fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter,
 3. kredittagaren på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning, eller
 4. det står klart att kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala skuld.

9.1.2 Vid krav på förtidsbetalning från kreditgivaren gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till kredittagaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer kredittagaren tillhanda. Har kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt punkterna 1 – 3 ovan är kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om kredittagaren vid uppsägning enligt punkt 4 ovan genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Har kredittagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i detta stycke befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte dessa bestämmelser.

9.2 Övriga orsaker till förtida uppsägning av kontokrediten

9.2.1 Kreditgivaren har rätt att säga upp kontokreditavtalet till omedelbar betalning om kreditgivaren har anledning att misstänka att kredittagaren använder krediten, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera brottslighet.

9.2.2 Kreditgivaren har även rätt till förtida uppsägning av kontokreditavtalet i det fall kredittagaren uppgett missvisande eller felaktig information som väsentligen kan tänkas inverka på kontokreditavtalet.

10 DRÖJSMÅLSRÄNTA

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska kredittagaren betala en dröjsmålsränta på utestående belopp vilken ska uppgå till den för lånet gällande avtalade räntan. För det fall kreditgivaren säger upp krediten i enlighet med punkten 9 ska kredittagaren från den tidpunkten betala en årlig nominell dröjsmålsränta om 36 procent. Därtill har kreditgivaren rätt att ta ut en påminnelseavgift enligt lag (för närvarande 60 kr per påminnelse).

11 KREDITTAGARENS MEDDELANDEPLIKT

11.1 Kredittagaren ansvarar för att de angivna uppgifterna är korrekta. Kredittagaren ska omedelbart underrätta kreditgivaren om namn, telefonnummer – och/eller adressändring. Vid eventuellt utredningsarbete som orsakats av felaktiga uppgifter har kreditgivaren rätt att debitera kredittagaren en ersättning enligt gällande prislista.

11.2 Kredittagaren är skyldig att på begäran informera kreditgivaren om ekonomiska och andra omständigheter som inverkar på skuldförhållandet och som kan anses väsentliga för detta avtal.

12 ÅNGERRÄTT

12.1 Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar från och med den dag kreditavtalet ingåtts, dock tidigast den dag då konsumenten fått dokumentation om avtalet sig till handa. I det fall kreditavtalet ångras ska kredittagaren meddela kreditgivaren följande uppgifter:

 1. kredittagarens namn och personnummer,
 2. bekräftelse att avtalet ångras,
 3. utnyttjat kreditbelopp,
 4. plats och datum, och
 5. kredittagarens underskrift (när anmälan är skriftlig). 

12.2 Meddelande om utnyttjande av ångerrätten kan sändas med post till följande adress: Risicum Capital AB, Sankt Eriksgatan 44, 112 34 Stockholm, telefax: 08-655 36 18, per telefon 08-12451987 eller per e-post till: info@lanbutiken.se. För att kunna hanteras som ett ånger måste meddelandet innehålla uppgift om kredittagarens namn och personnummer, bekräftelse att avtalet ångras, lånebelopp och datum.

12.3 Kredittagaren ska utan dröjsmål, dock senast inom trettio (30) dagar från det att meddelandet för att ångra krediten avsänts, återbetala erhållna medel samt ränta för den använda kredittiden.

Exempel på ett ångrat lån: Kredittagaren ångrar ett 25 000 kronors lån med 28 månaders löptid efter 5 dagar från att lånet utbetalats till kredittagaren. Ifall kredittagaren återbetalar beloppet 3 dagar senare är summan som ska återbetalas följande: kapital 25 000 kr, ränta (8 dagar) 194,44 kr, sammanlagt 25 194,44 kr.

13 MEDDELANDEN TILL KREDITAGAREN

13.1 Har meddelande som rör kontokreditavtalet sänts till kredittagaren på den i skuldebrevet angivna adressen eller ny adress som har meddelats kreditgivaren av kredittagaren, ska meddelandet anses ha kommit kredittagaren tillhanda senast på den sjunde dagen efter avsändandet.

13.2 Kredittagaren godkänner härmed att kreditgivaren kommunicerar med kredittagaren genom sms eller e-post på det nummer/adress som angivits vid låneansökan eller senare.

För marknadsföring genom sms eller e-post, se nedan under punkten 17.

14 BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Kreditgivaren är med nedan angivna undantag endast ansvarig för skada som uppkommer om kreditgivaren agerat vårdslöst. Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, lockout, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (ansvarsbefrielse vid strejk och/eller lockout gäller även för det fall det är kreditgivaren som är föremål/utförare av sådan åtgärd). 

15 RÄTT ATT ÄNDRA KONTOKREDITAVTALET

15.1 Kreditgivaren har rätt att ändra villkoren för kontokreditavtalet. Kreditgivaren meddelar kredittagaren om sådana ändringar av villkoren via e-post via post, eller på annat varaktigt sätt.

15.2 Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som anges av kreditgivaren, dock tidigast (30) dagar efter avsändandet av meddelande till kredittagaren. Om kredittagaren inte godkänner ändringen får denne utan särskild avgift frånträda avtalet. Betalningsskyldighet för utestående skuld och upplupna räntor och avgifter föreligger dock.

15.3 Om ändringarna inte innebär någon utvidgning av kredittagarens skyldigheter eller inskränkning av kredittagarens rättigheter, eller om ändringarna är en följd av en ny eller ändrad lagstiftning eller ett myndighetsbeslut kan ändringen träda i kraft omgående efter avsändande av meddelande.

15.4 Kreditgivaren har alltid rätt att säga upp kontokreditavtalet med sex månaders uppsägningstid. Detta innebär dock inte att utestående belopp, med automatik, förfaller till betalning vid sådan tidpunkt.Kreditgivaren har alltid rätt att oberoende av skäl säga upp kontokreditavtalet med sex månaders uppsägningstid. Detta innebär dock inte att återbetalningstiden förändras.

16 ÖVERLÅTELSE AV FORDRINGEN

16.1 Kreditgivaren har rätt att utan kredittagarens medgivande överlåta eller pantsätta fordringen enligt kontokredit avtalet till annan. Kredittagaren ska alltid informeras vid överlåtelse av fordringen enligt kontokreditavtalet.

16.2 Kreditgivarens skriftliga medgivande krävs för att kredittagaren ska kunna överföra krediten till annan.

17 SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

17.1 Personuppgiftslagen

17.1.1 Risicum Capital AB värnar om din personliga integritet och behandlar alla dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. För att kunna erbjuda en så smidig och bra tjänst som möjligt behöver vi samla in viss information om dig. För mer information om behandling av personuppgifter, se www.lanbutiken.se.

17.2 Kreditupplysningsföretag

17.2.1 Kreditgivaren kan komma att lämna uppgifter om krediten, betalningsförsummelse och missbruk av kontot till kreditupplysningsföretag och vissa andra företag med stöd av 5 a § kreditupplysningslagen . Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan fås av kreditgivaren.

17.2.2 Kredittagaren medger även att kreditgivaren har rätt att överföra kundinformation till missbruksregister i de fall då kredit sägs upp på grund av gravt eftersatt betalningsskyldighet, gravt överskriden kreditgräns eller på grund av att kredit beviljats under falska förutsättningar, utföra kreditkontroll när upplupen kreditskuld föreligger samt vidarebefordra kundinformation till inkassobyråer och jurister.

18 TILLSYNSMYNDIGHET

18.1 Konsumentverket övervakar att kreditgivaren följer konsumentkreditlagen, samt lag om avtalsvillkor I konsumentförhållanden.

18.2 Finansinspektionen övervakar att kreditgivarens verksamhet bedrivs i enlighet med lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, andra författningar som reglerar verksamheten, företagets bolagsordning eller stadgar, och kreditgivarens interna instruktioner som har sin grund i författningar som reglerar kreditgivarens verksamhet.

19 KLAGOMÅL OCH TVIST

19.1 Kredittagaren kan vid klagomål vad gäller kontokrediten vända sig till kreditgivarens klagomålsavdelning alternativt vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00.

Marknadsföringen av kontokrediten följer svenska regler om marknadsföring. All information om lånet lämnas på svenska. Svensk rätt ska tillämpas på kontokrediten och kontokreditavtalet. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om kontokrediten och kontokreditavtalet.

 

 

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare:
Adress:
Telefonnummer:
E-post:
Fax:
Webbplats:
Risicum Capital AB, Org.nr. 556725-9980
Sankt Eriksgatan 44, 112 34 Stockholm
08-1244 9690
info@lanbutiken.se
08 655 36 18
www.lanbutiken.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit: Högkostnadskredit, kredit utan säkerhet, kontokredit

Kreditbelopp:

25 000,00 - 50 000,00 SEK

Villkor för kreditutnyttjande:

 

Utbetalning sker inom senast följande bankdag från att låneansökan godkänts. Beloppet utbetalas till det kontonummer kredittagaren uppgett.
Kreditavtalets löptid: Kreditavtalet löper på obestämd tid tills det fulla
kreditbeloppet är återbetalt.
Avbetalningar:

Betalningsintervall 30 dagar, avbetalning ska ske med det lägsta av 10 procent av utestående kapitalbelopp eller 1000 SEK. 

Det totala beloppet som ska betalas:

Detta är det lånade kreditbeloppet plus ränta och eventuella kostnader för krediten. Det totala beloppet innehåller inte kostnaden för om kunden väljer att mottaga en pappersfaktura

Exempel 1:

Lånesumma 25 000, 00 SEK
Betalningsrater: 27

Totalt att betala: 35432,12 SEK

Effektiv ränta: 50,66  %

Kreditränta: 35, 00 %

Exempel 2:

Lånesumma 50 000 SEK
Betalningsrater: 46
Totalt att betala: 83727,19 SEK
Effektiv ränta: 44,93 %
Kreditränta: 35,00 %

3. Kreditkostnader

Kreditränta (Räntekostnaderna kommer dock tillsammans med andra kostnader inte överstiga kreditbeloppet ifråga) : 35,00 %

Effektiv ränta på exempellån 25 000,00 SEK:

Det sammanlagda beloppet av räntor och andra kostnader uttryckt som en årlig ränta på hela kreditbeloppet.

Den effektiva årsräntan underlättar jämförandet av olika krediter.

50,66  %
Skyldigheter att ingå följande kompletterande tjänster till kreditavtalet:  
- Försäkring: Nej

- Övriga tjänster:

Ifall kostnaden för dessa tjänster inte varit i kreditgivarens kännedom, inkluderas de ej heller i den effektiva årsräntan.

Nej
Övriga kostnader: Nej
   
   
Förutsättningar för att ändra på kreditkostnaderna ovan: Kreditgivaren äger rätten att ändra på kreditvillkoren genom att på förhand meddela om detta skriftligen till kredittagaren, förutsatt att ändringen inte ökar kredittagarens skyldigheter eller minskar dennes rättigheter med undantaget att ändringen orsakats av en lagförändring eller ett myndighetsbeslut. Kredittagaren skall meddelas minst en månad innan ändringen äger rum.

Kostnader i samband med försenade betalningar:

(Utebliven betalning kan medföra att kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning.)

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska kreditgivaren betala en dröjsmålsränta på utestående belopp vilken ska uppgå till den för lånet gällande avtalade räntan. För det fall kreditgivaren säger upp krediten i enlighet med punkten 9 ska kredittagaren från den tidpunkten betala en årlig nominell dröjsmålsränta om 36 procent.

Därtill har kreditgivaren rätt att ta ut en påminnelseavgift enligt lag (för närvarande 60 kr per påminnelse).

I förekommande fall tillkommer avgifter till exempelvis inkassoföretag och Kronofogdemyndighet

4. Andra viktiga rättsliga aspekter:

Ångerrätt:
Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar från och med den dag kreditavtalet ingås.
Ja
Förtidsbetalning:
Krediten kan lösas i förtid. I vilket fall kredittagaren erlägger kreditgivaren uppläggningsavgift samt ränta för den utnyttjade kredittiden.
Ja
Registersökning:
Konsumenten har rätt att utan extra kostnad få information om att en kredit inte beviljats.
Varje kreditansökan genomgår en kreditprövning. Kreditupplysningar tas hos företaget Soliditet AB.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal:
Konsumenten har på begäran och utan extra kostnad rätt att få ett utkast till kreditavtalet. Kreditgivaren är dock inte skyldig att ge ett utkast till kreditavtalet, ifall kreditgivaren inte är i intresse av att ingå ett kreditavtal med konsumenten vid tidpunkten då begäran på utkast utfärdats.
Ja

5. Konsumentens rätt till uppgifter vid distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Angående kreditgivaren  
Representerar kreditgivaren i den medlemsstat konsumenten är bosatt
Adress*
Telefonnummer*
E-post*
Webbplats*
Risicum Capital AB
Sankt Eriksgatan 44, 112 34 Stockholm
08 655 96 65
info@lanbutiken.se
www.lanbutiken.se
Registreras hos: Risicum Capital AB är registrerad i Finansinspektionens register som Finansiellt Institut. Risicum Capital AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556725-9980.

Tillsyn:

Konsumentverket övervakar att kreditgivaren följer konsumentkreditlagen, samt lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Finansinspektionen övervakar att kreditgivaren uppfyller kraven i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Finansinspektionen övervakar att kreditgivarens verksamhet bedrivs i enlighet med lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, andra författningar som reglerar verksamheten, företagets bolagsordning eller stadgar, och kreditgivarens interna instruktioner som har sin grund i författningar som reglerar kreditgivarens verksamhet.

b) Angående kreditavtalet  
Uttnyttjande av ångerrätten:

Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar från och med den dag kreditavtalet ingås.
I det fall kreditavtalet ångras ska kredittagaren skicka kreditgivaren ett skriftligt meddelande där följande uppgifter framgår:
- Kredittagarens namn och personnummer
- Bekräftelse att avtalet ångras
- Lånebelopp
- Plats och datum
- Kredittagarens underskrift

Meddelandet ska skickas till följande adress: Risicum Capital AB, Sankt Eriksgatan 44, 112 34 Stockholm eller info@lanbutiken.se

Kredittagaren skall utan dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från det att meddelandet för att ångra lånet skickats iväg, återbetala erhållna medel samt ränta för den använda lånetiden. I det fall återbetalning inte registrerats inom utgiven tidpunkt

Lag som tillämpas på detta avtal och på kundförhållandet innan låneavtalet tecknats: Svensk lag
Lagstiftning som tillämpas på kreditavtal: Svensk domstol är behörig att pröva frågor med anledning av avtalet. Kreditgivaren följer Svensk lag om marknadsföring.
Språk Kredittagaren har rätt att få konsumentkreditinformationen och lånevillkoren på svenska. Under avtalstiden kommer kreditgivaren att kommunicera med kredittagaren på svenska.
c) Angående rättsskydd  
Annan myndighet än domstol, som mottar eventuella klagomål: Kredittagaren kan vid missnöje med kreditgivaren vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Teknologgatan 8C, Box 174, Stockholm
Telefon: 08 508 860 00
Fax: 08 508 860 01
www.arn.se